Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktuality
  2. >
  3. Reakcia SLK na návrh novely Trestného zákona, týkajúcej sa trestnoprávnej zodpovednosti štatutárov nemocníc

Reakcia SLK na návrh novely Trestného zákona, týkajúcej sa trestnoprávnej zodpovednosti štatutárov nemocníc

Reakcia na návrh novely Trestného zákona – Ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti

 

Slovenská lekárska komora považuje predloženú novelu Trestného zákona, ktorá vychádza z Memoranda medzi LOZ-om a Vládou SR a ktorá zavádza trestnoprávnu zodpovednosť štatutárov nemocníc, ak po dobu dlhšiu ako 90 dní nebudú schopní zabezpečiť
dostatok personálu v nemocniciach, za nesystémový a veľmi nešťastný krok, ktorý nerieši problém a vyvolá sériu ďalších problémov.
SLK upozorňuje na nedostatok zdravotníckeho personálu v našom systéme už roky. Pandémia covidu tento stav iba prehĺbila. Na vyriešenie alarmujúceho nedostatku lekárov, sestier a ostatného zdravotníckeho personálu sú však nutné systémové zmeny, ktoré by mali
ísť ruka v ruke s reformou celého zdravotníctva. Štát by mal nielen slovne deklarovať zdravotníctvo ako svoju prioritu, ale tak aj konať. Štát je povinný zabezpečiť svojim občanom - pacientom - prístup ku zdravotnej starostlivosti a pre zdravotnícky personál adekvátne
podmienky na výkon povolania a spravodlivé ohodnotenie ich práce.

V prvom rade by sa kompetentní mali postarať o to, aby zdravotníctvo bolo dostatočne financované. Dostatok financií by znamenal zlepšenie podmienok nielen pre pacientov vo forme kvalitnejšie vybavených a dostupných nemocníc a ambulancií, ale aj pre lekárov a sestry, ktorí nebudú
mať dôvod odchádzať za prácou do zahraničia. Súčasne to uľahčí riaditeľom nemocníc prijímať dostatočný počet personálu na zabezpečenie bezpečnej a dlhodobo udržateľnej prevádzky zariadení vrátane ďalšieho vzdelávania zdravotníkov.
Slovenská lekárska komora poukazuje na to, že príslušné orgány dozoru majú už v súčasnosti dostatok právnych prostriedkov na to, aby kontrovali dodržiavanie personálnych normatívov a ich nedodržiavanie sankcionovali mimo trestnoprávneho konania.


Slovenská lekárska komora, 9.3.2023