Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Pre lekárov
  2. >
  3. Práca v EÚ

Práca v EÚ


 

 


POZOR ZMENA: Vláda Spojeného kráľovstva pripravuje v spolupráci s GMC (General Medical Council) sprísnenie požiadaviek na jazykovú spôsobilosť pre zahraničných lekárov, uchádzajúcich sa o prácu v UK. Zmeny majú nadobudnúť platnosť od júna 2014. Viac informácií TU: 
Consultation report: Making sure all licensed doctors have the necessary knowledge of English to practise safely in the UK  (27.02.2014)

Potvrdenia potrebné na prácu v Európskej únii:  

1. Potvrdenie o bezúhonnosti a lekárskej praxi za posledných päť rokov (vzor - Certificate of Good Standing)
     
Potvrdenie vydáva Slovenská lekárska komora, Račianska 42/A, 831 02 Bratislava, Mgr. Daniela Vozáriková, tel. č.: 02/49114311, e-mail: vzdelavanie@lekom.sk 

Bezpodmienečné podmienky na vydanie certifikátu (CofGS):

  • riadne splnené podmienky registrácie v SLK,
  • zapísanie v Zozname členov SLK,  
  • žiadny záznam v registri týkajúci sa disciplinárneho postihu akéhokoľvek druhu,
  • riadne zaplatené členské príspevky po celú dobu trvania členstva v SLK,
  • potvrdenie o výkone povolania lekára za posledných päť rokov (napr. od zamestnávateľa), 
  • vyplnený a podpísaný formulár (.doc), formulár (.pdf) / filled out and signed form (.doc)
  • priložiť doklad o platbe príslušného poplatku za potvrdenie

 

Usmernenie Slovenskej lekárskej komory pre vydávanie potvrdení o etickej spôsobilosti

Potvrdenia vydávame v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. 
Potvrdenie o bezúhonnosti vystavujeme len členom SLK. 

Registrovaným lekárom, ktorí nie su členmi SLK, vystavíme potvrdenie - tzv. Certificate of non-inclusion-vzor, v  ktorom sa oznamuje, že nemáme informácie o lekárovej bezúhonosti. Odporúčame, aby si lekári - nečlenovia - prekonzultovali v lekárskej komore danej krajiny, či tento druh potvrdenia potrebujú.

Poplatky:

POTVRDENIE O BEZÚHONNOSTI (Certificate of Good Standing)

5 €    člen SLK                        ŠS: 666   


POTVRDENIE, ŽE SLK NEMÁ INFORMÁCIE O LEKÁROVEJ BEZÚHONNOSTI  (Certificate of non-inclusion)               

50 €   nečlen SLK                     ŠS: 666


POTVRDENIE PRE LEKÁRA, KTORÝ JE ČLENOM SLK, ALE NIE JE EVIDOVANÝ V REGISTRI SLK

40 € neregistrovaný člen SLK     ŠS: 666

Poplatok je potrebné uhradiť na bankový účet vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK28 0200 0000 0021 5462 4456,  špecifický symbol: 666, variabilný symbol: ID z registra. Kópiu dokladu o zaplatení poplatku pošlite spolu so žiadosťou.

2. Potvrdenie, že vzdelanie (preukazované originálom lekárskeho diplomu) je kompatibilné s nariadením Rady ES 93/16

Potvrdenie vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR), odbor vzdelávania, siete a licencií, Limbová 2, 837 52 Bratislava tel.č.: 02/59373154, 02/593732573.

3. Potvrdenie, že získané špecializácie v odbore (ak už boli získané) sú kompatibilné s nariadením Rady ES 93/16

Potvrdenie vydáva Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU), organizačno- metodický odbor, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, vedúca odboru MUDr. Macková Katarína, tel.č.: 02/59370252, fax: 02/59370260; e-mail: katarina.mackova@szu.sk

Britská lekárska komora - Informácie o licenciách pre lekárov, ktorí chcú vykonávať lekárske povolanie vo Veľkej Británii