Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. SLK
  2. >
  3. Stále výbory SLK

Stále výbory SLK

Stále výbory boli v štruktúre orgánov Slovenskej lekárskej komory prvýkrát koncipované voľbami na regionálnej úrovni voľbou regionálnych zástupcov a voľbou predsedov výborov. Svoju činnosť začali na XXXII. Sneme SLK.

Stály výbor pre vnútorný život komory je poradným výborom orgánov Slovenskej lekárskej komory. V súlade s uzneseniami orgánov komory samostatne rieši zverené úlohy, podieľa sa na tvorbe a pripomienkovaní vnútorných predpisov komory a tiež participuje na tvorbe časopisu Medikom.

Stály výbor SLK pre legislatívu sa venuje rozsiahlej, dlhodobej a veľmi intenzívnej práci SLK v oblasti legislatívy – pripomienkovanie legislatívnych návrhov pred ich zaradením na rokovanie vlády a parlamentu, ale aj predkladanie nových legislatívnych návrhov z dielne SLK.

Stály výbor SLK pre zahraničie má na starosti prezentáciu SLK v zahraničí. Vypracúva stanoviská k materiálom zahraničných lekárskych komôr a medzinárodných organizácií, ktorých je komora členom alebo s ktorými spolupracuje.

Stály výbor pre vzdelávanie rieši otázky organizácie rozvoja a kontroly sústavného vzdelávania lekárov s cieľom zabezpečiť úroveň sústavného medicínskeho vzdelávania v zmysle slovenských aj európskych štandardov. Pod jeho záštitou pracuje aj vzdelávací portál i-med.