Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. SLK
  2. >
  3. Dokumenty SLK

Zverejňovanie dokumentov


Koncepcia zdravotníctva SR z pohľadu SLK

Vnútorné predpisy SLK

Stratégia SLK do roku 2020

Dôležité tézy SLK

Rozpočet SLK

Vzdelávanie

Licencie


 

Koncepcia zdravotníctva SR z pohľadu SLK

 

- aktualizovaná Koncepcia zdravotníctva SR z pohľadu SLK

- prílohy ku Koncepcii zdravotníctva z pohľadu SLK nájdete TU

- samostatnú infografiku v pdf formáte nájdete TU.


 

 

Vnútorné predpisy SLK

Výklad vnútorných predpisov SLK - Uznesenie Rady SLK UR7/16/03/2018

Štatút SLK - novelizovaný na XXXVII. Sneme SLK 01.10.2022

Disciplinárny poriadok SLK - novelizovaný na XXVII. mimoriadnom Sneme SLK 20.10.2012

Hospodársky poriadok SLK - novelizovaný na XXVI. Sneme SLK 01.06.2012

Volebný poriadok SLK - novelizovaný na XXXIV. Sneme SLK 26.10.2018

Rokovací poriadok SLK - novelizovaný na XXXVII. Sneme SLK 01.10.2022

Štatút odborných sekcií SLK   - novelizovaný na XXXIV. Sneme SLK 26.10.2018

Štatút Sekcie lekárov - seniorov SLK - novelizovaný na XXIV. Sneme SLK 25.10.2010

Štatút Vedeckej rady SLK - novelizovaný od 01.10.2022 

- Štatút Zahraničného výboru SLK - účinný od 10.03.2015

Kódex o ochrane lekára - stavovský predpis č. 1, novelizovaný XXIX. Snemom SLK 20.9.2014

Deontologický kódex SLK - stavovský predpis č. 2, prijatý na XXIX. Sneme SLK 19.9.2014

Smernica SLK pre vedenie registra - novelizovaná na XXXV. Sneme SLK 04.10.2019

Smernica SLK na vydávanie licencií - novelizovaná na XXXV. Sneme SLK 04.10.2019

Smernica SLK o sústavnom vzdelávaní (CME) - stavovský predpis č. 3, novelizovaný na XXIX. Sneme SLK 20.9.2014 

Usmernenie SLK na vykonávanie, hodnotenie a kontrolu sústavného medicínskeho vzdelávania (CME)  - novelizované 10.03.2015

 - Podmienky evidovania vzdelávacích podujatí a ďalších vzdelávacích aktivít v Kalendári vzdelávacích podujatí CME a zapísania kreditov účastníkom do Elektronického kreditného systému (EKS CME) - účinné od 10.03.2015

Smernica SLK pre udeľovanie vyznamenaní Slovenskej lekárskej komory - prijatá na XXIX. Sneme SLK 20.9.2014

Používanie loga SLK členmi SLK (12.12.2014) 

Usmernenie Slovenskej lekárskej komory pre vydávanie potvrdení o etickej spôsobilosti - účinné od 1.1.2014

- Koncepcia zdravotníctva z pohľadu SLK (15.6.2022)

Správnosť a aktuálnosť predpisov si môžete preveriť vo vašej Regionálnej lekárskej komore 

Archív


Stratégia SLK do roku 2020

Stratégia SLK do roku 2020


Dôležité tézy SLK

- DEKLARÁCIA - SPOLOČNE A ODBORNE ZA PACIENTA (11.2.2020)

Úlohy a ciele SLK na zabezpečenie postavenia lekára v ambulantnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - MUDr. M. Kollár

LSPP včera, dnes, zajtra? - MUDr. Z. Teremová

Implementačná stratégia - systém integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti - MUDr. J. Weber

- Tieto tézy odzneli na XXIX. Sneme SLK. 

V prípade, že máte k uvedeným tézam pripomienky a návrhy, neváhajte nám ich prosím zaslať na adresu sekretariat@lekom.sk.


Rozpočet SLK

- Hospodárenie SLK v roku 2021

- Hospodárenie SLK v roku 2020

- Hospodárenie SLK v roku 2019

Hospodárenie SLK v roku 2018

Hospodárenie SLK v roku 2017

Hospodárenie SLK v roku 2016

Hospodárenie SLK v roku 2015

Hospodárenie SLK v roku 2014

Hospodárenie SLK v roku 2013

Hospodárenie SLK v roku 2012

Hospodárenie SLK v roku 2011

Hospodárenie SLK v roku 2010

Hospodárenie SLK v roku 2009

Hospodárenie SLK v roku 2008

Hospodárenie SLK v roku 2007

Hospodárenie SLK v roku 2006 

Hospodárenie SLK v roku 2005


Vzdelávanie

Smernica SLK a SLS pre ARS CME k sledovaniu a hodnoteniu jednorazových vzdelávacích aktivít


Licencie

Slovenska lekárska komora, ako stavovská organizácia lekárov si kladie za ciel' chrániť práva a záujmy svojich členov a všetkých lekárov v súvislosti so sporným určením zániku povinného sociálneho poistenia lekára ako samostatne zárobkovo činnej osoby a to zo strany Sociálnej poisťovne, v nadväznosti na právnu otázku postavenia lekára ako držiteľa licencie vydanej SLK pod § 68 ods. 1 písm. a) zákona c. 578/2004 Z. z. na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní lekár v príslušnom odbore (ďalej len ,,licencia L1A"). 

Viac informácií a kompletné stanovisko nájdete TU.