Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

!!! POZOR ZMENA PRIHLASOVANIA DO elektronického kreditného systému CME !!!

Návod nájdete TU.

 

INFORMÁCIE A MATERIÁLY PRE LEKÁROV

KONTROLA VZDELÁVACIEHO CYKLU

 

Vyhláška k hodnoteniu sústavného vzdelávania

 

 


 

KOĽKO KREDITOV ZA ČO - prehľadná tabuľka o kreditoch pre ľahšiu orientáciu

 

Najčastejšie otázky týkajúce sa kontinuálneho vzdelávania

Otázky ohľadom kontroly CME môžete klásť taktiež zamestnancom vašej Regionálnej lekárskej komory, predovšetkým ohľadom stavu Vašej kontroly.


 

INFORMÁCIE A MATERIÁLY PRE LEKÁROV

 

Lekári POZOR!

Ak sa plánujete zúčastniť jednorazového vzdelávacieho podujatia CME v Slovenskej republike, overte si, či sa nachádza v Kalendári podujatí.

 

Kredity za účasť na akreditovanom podujatí, ktoré sa nenačítali automaticky si je lekár povinný doplniť sám cez konto lekára na www.lekom.sk / moje CME kredity / žiadosť o akceptáciu kreditov. Kredity za pasívnu účasť na akreditovanom vzdelávacom podujatí sú automaticky po absolvovaní vzdelávacieho podujatia pripísané do konta lekára. Lekár si môže prostredníctvom svojho konta priebežne žiadať o akceptáciu kreditov, ktoré chýbajú v jeho konte, kreditov za aktívnu účasť na akreditovanom vzdelávacom podujatí a kreditov za akreditované vzdelávacie podujatia absolvované mimo územia SR.

 

Povinnosť vzdelávať sa majú všetci registrovaní lekári v Slovenskej lekárskej komore, teda aj lekári, ktorí priamo nevykonávajú lekárske povolanie (nepracujúci dôchodca, lekár v zahraničí, lekár na materskej dovolenke, lekár pracujúci vo farmaceutickom priemysle, nezamestnaný lekár, atď). Preto je dôležité zrušiť alebo pozastaviť si registráciu v SLK v prípade, že sa takýto lekár nemôže, resp. nechce CME vzdelávať.


 

KONTROLA VZDELÁVACIEHO CYKLU

 

Po skončení vzdelávacieho cyklu Vám príde na email, do aplikácie a konta lekára informácia o konci cyklu. Je potrebné si skontrolovať, prípadne doplniť chýbajúce kredity cez konto lekára na www.lekom.sk / moje CME kredity / žiadosť o akceptáciu kreditov. Potom je potrebné prostredníctvom tlačidla „Odoslať kontrolu na posúdenie“. Po odoslaní kontroly na posúdenie sa kontrola zašle kontrolórovi príslušnej RLK. Na základe kontroly RLK vyhotovia hodnotenia sústavného vzdelávania.

 

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 446 zo dňa 13. septembra 2023 sa odvoláva mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, ktorá bola vyhlásená od 12. marca 2020. Odvolanie mimoriadnej situácie nadobúda účinnosť dňa 15. septembra 2023 o 06:00 hod. Lekárom, ktorým sa skončil hodnotiaci cyklus počas krízovej situácie a nemali dostatočný počet kreditov, sa koniec hodnotiaceho cyklu posunie o 180 dní, t.j. do 13.03.2024.

 

Vyhláška k hodnoteniu sústavného vzdelávania

 

Dňa 15.03.2019 nadobúda účinnosť Vyhláška MZ SR č. 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka.

Najzásadnejšie zmeny, ktoré vyhláška pre lekárov prináša:

  • ak lekár vykonáva viacero špecializácii, kredity za sústavné vzdelávanie v jednotlivých špecializáciách sa mu sčítajú; nehodnotí sa sústavné vzdelávanie v každej špecializácii osobitne,
  • nehodnotí sa sústavné vzdelávanie v certifikovanej pracovnej činnosti; kredity získané za sústavné vzdelávanie v certifikovanej pracovnej činnosti sa započítajú k špecializačnému odboru, na ktorý certifikovaná pracovná činnosť nadväzuje,
  • nehodnotí sa prax,
  • lekár splní podmienky sústavného vzdelávania, ak získa v hodnotenom období 90 kreditov.

Úplné znenie vyhlášky nájdete TU. Prehľad počtov kreditov za vzdelávacie aktivity sústavného vzdelávania nájdete TU.

 

 


 

ARCHÍV

INFORMÁCIA Slovenskej lekárskej komory pre lekárov a organizátorov podujatí sústavného vzdelávania

Zasadnutia ARS CME

Informácia pre RLK a SRLK