Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Pre lekárov
  2. >
  3. Nadácia LEKÁR

Nadácia LEKÁR


Nadácia LEKÁR bude fungovať v roku 2024 v nezmenenom režime, tešíme sa na spoluprácu.

Upozornenie: Vaše žiadosti, tlačivá, listy posielajte na korešpondenčnú adresu: 
   
Nadácia LEKÁR
Račianska 42/A
831 02 Bratislava


 


 

Základné informácie

Orgány nadácie

Postup pri získaní 2% podielu zaplatenej dane TU


Základné informácie

Slovenská lekárska komora založila Nadáciu LEKÁR (ďalej len „nadácia“).  

Sídlo nadácie je Dobšinského 12, 811 05 Bratislava
IČO: 31808913

Bankové spojenie: TATRA BANKA SK82 1100 0000 0026 2072 7277

Správcom nadácie je MUDr. Katarína Šimovičová

Korešpondenčná adresa: Račianska 42/A, 831 02 Bratislava  

Účelom založenia nadácie je podpora nasledovných verejnoprospešných cieľov a aktivít:

- ochrana zdravia,

- sústavné vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov, 

- rozvoj a skvalitňovanie úrovne poskytovanej liečebno-preventívnej starostlivosti,

- podpora zavádzania nových vyšetrovacích a terapeutických metód v súlade s najnovšími trendmi medicíny,

- získavanie najnovších medicínskych vedeckých poznatkov a ich aplikácia v bežnej praxi,

- rozvoj a obnova zdravotníckej techniky a informačných systémov v súlade s najnovšími trendmi v oblasti medicínskej informatiky

- rozvoj zdravotníckej starostlivosti.

Cieľom činnosti nadácie je podpora rozvoja zdravotníctva na území Slovenskej republiky a to vo všetkých smeroch jeho činnosti, predovšetkým so zameraním na podporu rozvoja materiálno-technických podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti, podporu začínajúcich neštátnych zdravotníckych zariadení, predovšetkým na vybudovanie zdravotníckeho zariadenia po stránke materiálnej, personálnej a odbornej, podporu  vzdelávacích aktivít, podporu zavádzanie nových medicínskych postupov do praxe a podporu iných aktivít smerujúcich k zvýšeniu úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti.

 


Orgány nadácie

Správna rada:  

MUDr. Eva Bérešová - predsedníčka správnej rady
MUDr. Jozef Tholt, MUDr. Soňa Ostrovská, MUDr. Ján Boldizsár, MUDr. Emil Jurkovič - členovia Správnej rady

Dozorná rada: 

MUDr. Jaroslav Šimo, MUDr. Miloslav Ostrihoň, MBA.

Správca nadácie:

MUDr. Katarína Šimovičová


TLAČIVÁ

Formulár žiadosti o dar nájdete TU

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane nájdete TU

Postup pri získaní 2% podielu zaplatenej dane nájdete TU