Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktuality
  2. >
  3. SLK k aktuálnej situácii v zdravotníctve a rokovaniam LOZ-u a vlády

SLK k aktuálnej situácii v zdravotníctve a rokovaniam LOZ-u a vlády

Tlačovú správu v pdf formáte nájdete TU.

 


Slovenská lekárska komora pozorne sledovala a sleduje vývoj situácie v slovenskom zdravotníctve. Vo svojich vyhláseniach sme už od marca 2022 poukazovali na existujúce problémy a predstavovali naše návrhy o možnostiach riešení.

Časť vyhlásení citujeme:
8.3. Vyhlásenie SLK k aktuálnemu financovaniu zdravotníctva (žiadali sme navýšenie platieb za poistencov štátu) 
30.3. Vyhlásenie SLK v súvislosti s vyjednávaním o zmluvných podmienkach medzi poskytovateľmi ZS a ZP
10.8. Vyhlásenie Rady SLK k rokovaniam o požiadavkách zdravotníkov
19.8. TS k zvyšovaniu platov sestrám
7.9. TS SLK k aktuálnej situácii a mzdám lekárov (pripomenuli sme tých 8 bodov z vyhlásenia Rady 10.8.)
21.9. TS SLK k navrhovanému navýšeniu miezd, ktoré odsúhlasila Vláda SR
30.9. TS - Snem SLK podporil nemocničných lekárov vo výpovediach
13.10. TS k návrhu rozpočtu pre zdravotníctvo
10.11. Otvorený list pre predsedu parlamentu so žiadosťou o stretnutie
14.11. Spoločné vyhlásenie zdravotníckych organizácií k návrhu rozpočtu

 

Podrobný zoznam je možné nájsť v predsnemovom čísle nášho časopisu Medikom zo septembra 2022 a obsah väčšiny z nich na našej webovej stránke. Medzi našimi vyhláseniami nájdete stanoviská k úsiliu všetkých zdravotníkov, vrátane sestier, dokonca medikov a zdôraznenie podpory ambulantných lekárov, pretože ostali akosi bokom popri nemocničných. Pritom média sú plné materiálov o pracujúcich lekároch v dôchodkovom
veku (realizovali sme prieskum, s ktorým vás oboznámime pri inej príležitosti), o nedostatku všeobecných lekárov, nedostatku časti špecialistov, podhodnotení platieb pre špecialistov.
Trpezlivo sme sa snažili rokovať o našich návrhoch, najpozitívnejšie sa k nim postavilo Ministerstvo zdravotníctva. Niekde sme už spoločne vykročili na správnu cestu (otázke katalógu výkonov budeme venovať nasledujúcu tlačovú besedu, pozitívne sme začali diskusiu o vzdelávaní v zdravotníctve). Pri niektorých inštitúciách sme sa nedopracovali k prijatiu a možnosti prezentovať náš názor.
Chápeme a dodržiavame zákony, chápeme finančné požiadavky, ale aj ekonomické možnosti, zároveň sme však na rozdiel od väčšiny spoločnosti nezabudli na obetavosť lekárov, sestier a ďalších zdravotníkov počas pandémie COVID-u. A predovšetkým nezabúdame na pacientov. Nezabúdame ani na politikov: máme skúsenosti z minulosti, že následky nedostatočných, neadekvátnych alebo zlých rozhodnutí jednej vlády nielenže
neprinášajú očakávaný efekt, ale vytvárajú a priori negatívnu východiskovú pozíciu pre ktorúkoľvek ďalšiu vládu a len prehlbujú negatívnu finančnú a personálnu bilanciu v zdravotníctve a zvyšujú spoločenské napätie.
Paralelne svojou cestou vykročilo Lekárske odborové združenie – LOZ. Zaujali sme k nej pozitívne stanovisko, uznesením Snemu z 30.9.2022 sme zdôraznili individuálne nasadenie lekárov. Uvedomujeme si totiž, že výpovede podali preto, aby sa aktívne snažili o zmenu tu - na Slovensku. Mnohí z nich však uvažujú o odchode do zahraničia, do dôchodku a podobne.

Konkrétne rozmýšľame o možnostiach ich ďalšej podpory zo strany SLK. 

 

Schválené uznesenia Snemu SLK :
1. Snem SLK vyslovuje podporu pre kroky Lekárskeho odborového združenia a lekárov, ktorí podali výpovede, tak ako podporí kroky všetkých lekárskych organizácií, ktoré sú zamerané na zlepšenie ohodnotenia všetkých pracovníkov v zdravotníctve.
2. Snem SLK podporuje ďalšie nátlakové akcie v prípade, ak nedôjde k adekvátnemu dofinancovaniu zdravotníckeho systému v zákone o štátnom rozpočte.
3. Snem SLK si vysoko cení postoj lekárov, ktorí bez ohľadu na svoju profesijnú budúcnosť podali alebo ešte podajú výpovede v nadväznosti na požiadavky LOZ-u. Veríme, že rozhodnutie NR SR odstráni dôvod ich postupu - v opačnom prípade bude SLK hľadať možnosti ich ďalšej podpory. 


Teraz k aktuálnej situácii. SLK ako strešná organizácia všetkých lekárov by si želala:
1. aby Vláda SR a LOZ dospeli k spoločnému odsúhlaseniu textu Memoranda,
2. aby sa body Memoranda na ďalšie riešenie jasne rozčlenili podľa kompetencií zúčastnených organizácií
3. aby sa už pri terajšom rokovaní NR SR realizovali tie požadované body Memoranda, ktoré si vyžadujú legislatívne zmeny (novelizácie zákonov a pod.)
4. aby sa stručne v prípade bodov, ktoré sa nedajú realizovať okamžite, uviedol presný termín realizácie, zodpovední za realizáciu, v prípade potreby paralelne zodpovední za realizáciu (napr. MF, MZ, MŠ)
5. aby sa navýšil štátny rozpočet v kapitole zdravotníctvo
6. aby sa otázka vzdelávania presunula na riešenie, opäť s uvedením presného termínu, na Slovenskú lekársku komoru (úlohy zo zákona), Slovenskú lekársku spoločnosť (garancia odbornými spoločnosťami) a lekárske fakulty (výučbová a skúšobná báza) a aby sa potrebné uvoľnenie financií pre školstvo zadefinovalo už v terajšom rozpočte.
7. aby sa už v decembri 2022 začali alebo zintenzívnili rokovania o riešení ďalších problémov v zdravotníctve, vždy za účasti všetkých kompetentných organizácií a osôb.


Slovenská lekárska komora, 15.11.2022