Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktuality
  2. >
  3. SLK k návrhu štátneho rozpočtu a problémom v ambulantnej sfére

SLK k návrhu štátneho rozpočtu a problémom v ambulantnej sfére

To, že ešte stále dokážeme poskytovať zodpovednú zdravotnú starostlivosť, je v prvom rade zásluhou lekárov, sestier a ostatných zdravotníkov, ktorí sa usilujú vykonávať svoju prácu zodpovedne a kvalitne v prospech pacientov. Aj toto úsilie však nevyhnutne vyžaduje zabezpečenie základných materiálno-technických a personálnych podmienok. Musia byť splnené tak v nemocničnom, ako aj ambulantnom sektore. Ani jeden z týchto sektorov nemôže fungovať samostatne - jeden bez toho druhého.

 

Financovanie nemocníc a ambulancií vo verejnom zdravotníctve je realizované prostredníctvom zdravotných poisťovní z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Podmienky úhrad za realizované výkony sa dohadujú medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami prostredníctvom zmlúv. Výška úhrad však málokedy zohľadňuje reálne náklady. To vedie ku skrytému či otvorenému dlhu nemocníc a
ambulancií. Výkony zdravotnej starostlivosti realizované v ústavnej zdravotnej starostlivosti - pacient na lôžku nemocnice by sa mali uhrádzať na základe klasifikačného systému- tzv. DRG, ktorý po rokoch fiktívneho zavedenia stále na Slovensku nie je funkčný pri určení reálnych platieb pre nemocnice a nezohľadňuje skutočné vynaložené náklady. Podľa informácií z MZ SR má byť projekt prepočítania a opravenia relatívnych váh vybraných nemocníc spustený od 1.1.2023. Výkony ambulancií sa v súčasnosti hradia podľa tzv. bodovníka, ktorý už dávno taktiež nezohľadňuje skutočnú cenu nákladov. Uvedené prispieva k nízkej atraktivite ambulantnej sféry a jej postupujúcemu rozpadu.


Pilotný projekt
Slovenská lekárska komora sa preto rozhodla osloviť analytikov, aby na základe údajov z aktualizovaného Katalógu výkonov vypracovaného na Ministerstve zdravotníctva SR, v spolupráci s odbornými lekárskymi spoločnosťami, vypracovali nacenenie ambulantných výkonov na základe skutočných minimálnych nákladov a cien (v roku 2022).
Slovenská lekárska komora bude v spolupráci s analytikmi a ďalšími odbornými spoločnosťami postupne pokračovať v naceňovaní Katalógu výkonov vypracovaného na Ministerstve zdravotníctva SR podľa predstavenej metodiky tak, aby sme zistili skutočné minimálne reálne ceny všetkých výkonov, porovnali ich s cenami, ktoré za tieto výkony v súčasnosti platia zdravotné poisťovne a žiadali rýchle a priebežné dofinancovanie sektora zo
strany ministerstva financií a súbežnú nápravu cenníka výkonov. 
V opačnom prípade nám hrozí ďalšie zatváranie ambulancií, odchod lekárov, preťaženie nemocníc a v konečnom dôsledku vážne ohrozenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre občanov.
Vítame v tomto procese aj záujem ministra zdravotníctva Vladimír Lengvarského a štátnej tajomníčky pani Dunajovej-Družkovskej. Minulý týždeň sa na pôde SLK uskutočnilo stretnutie aj so zástupcami všetkých  zdravotných poisťovní. Výsledkom je návrh na vznik pracovnej skupiny, zloženej zo zástupcov SLK, zdravotných poisťovní a MZ SR.

SLK si je vedomá, že za nízke ceny ambulantných výkonov, nenesú zodpovednosť len zdravotné poisťovne. Pre poskytovateľov sú ale priamym partnerom pri vyjednávaní o podmienkach zmlúv. Zdravotné poisťovne a ministerstvo zdravotníctva majú nástroje, ako vyžiadať dodatočné zdroje do rozpočtu. Bez toho, aby štát – teda ministerstvo financií – navýšilo finančné zdroje vo verejnom zdravotnom poistení (napríklad na platby za
poistencov štátu) – sa nepohneme. Náklady na zdravotnú starostlivosť pre týchto poistencov sú totiž najvyššie a pritom platba za nich je – aj bez podrobných analýz - výrazne nízka a stále klesá.
Najlepším príkladom je porovnanie sumy, ktorú platí štát na povinné verejné zdravotné poistenie za ekonomicky neaktívnych občanov (napr. dôchodcov, rodičov na materskej dovolenke, deti, študentov) a sumy, ktoré povinne platia ekonomicky aktívni občania.
Suma hradená štátom - je v súčasnosti 32 Euro na osobu mesačne (na porovnanie v ČR cca 70 eur).
Suma, ktorú odvádzajú ekonomicky aktívni občania:
a) minimálny odvod, ktorý povinne platí živnostník (SZČO) bez iných obmedzení je 79 eur
b) povinný odvod zamestnávateľa a zamestnanca
- z minimálnej mzdy je 90 €
- z priemernej mzdy je to približne 158 eur mesačne.

 

Infografika 1 – Nedostatočné financovanie verejného zdravotného poistenia

 

Čo nás čaká
V týchto dňoch sa začínajú vyjednávania medzi poskytovateľmi ZS a zdravotnými poisťovňami o výške úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Vzhľadom na zvýšené ceny energií, všetkých vstupov a ostatných nákladov hrozí, že viacerí poskytovatelia nebudú schopní  pokryť náklady na zabezpečenie prevádzky ambulancií. Slovenská lekárska komora bude vyjednávania medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi podrobne sledovať. Ak sa nedohodnú, hrozí aj nezmluvný vzťah, pri ktorom by si za zdravotnú starostlivosť musel pacient platiť sám.
SLK požaduje, aby štát navýšil aktuálny štátny rozpočet pre zdravotníctvo - ktorý by sa premietol aj do navýšenia platieb za poistencov štátu - tak, aby pokrýval nevyhnutné náklady na zabezpečenie prevádzky nemocničných a ambulantných zariadení.
SLK požaduje, aby zdravotné poisťovne pri uzatváraní zmlúv rešpektovali vypočítané minimálne náklady na prežitie ambulancií. Tie sa samozrejme odvíjajú aj prístrojového vybavenia, ktoré je potrebné na prevádzku podľa druhu špecializácie danej ambulancie.
SLK požaduje aby sa už v decembri 2022 začali alebo zintenzívnili rokovania o riešení ďalších problémov v zdravotníctve, vždy za účasti všetkých kompetentných organizácií a osôb. Požadujeme spoločne s nemocničným sektorom riešiť aj závažné problémy so zabezpečením zdrojov na prevádzku v ambulantnom sektore.
SLK je pripravená participovať na riešení problémov v slovenskom zdravotníctve. Návrhy riešení prináša aj naša Koncepcia zdravotníctva podľa SLK, ktorú sme už verejnosti
predstavili.
------------------------------------------------------------------------------------
Z Výboru Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti (SPFS) je tu pani Dr. Drugdová, ktorá participovala na výpočte prezentovaných nákladov na prevádzku ambulancie v odbore PaF a pani Mgr.Laktišová za analytický tím, aby vám vysvetlila použitú metodiku výpočtu.
Najprv Vám však predstavím konkrétny pilotný projekt v odbore, ktorý bol a stále je jedným z  najviac zaťažených v súvislosti s pandémiou COVID-19 - pneumológia a ftizeológia. Základom nacenenia bol výpočet minimálnej finančnej potreby na zabezpečenie základnej prevádzky modelovej ambulancie - len so základným personálnym a základným materiálno-technickým vybavením, bez ďalšieho potrebného špeciálneho prístrojového vybavenia.
Základná minimálna cena na prevádzku ambulancie a zabezpečenie jej chodu v súčasnosti bola vyrátaná na sumu 10 500 € mesačne, čo predstavuje minimálne 90 eur na hodinu činnosti ambulancie. Opakujeme, že suma 90 eur na hodinu nezahŕňa náklady na špeciálne prístrojové vybavenie a jeho používanie, ktoré sa líši podľa typu ambulancie, a preto je to potrebné vypočítať osobitne pre každý typ ambulancie.

 

Infografika 2 (reálna minimálna nákladovosť ambulancie)

 

Infografika 3 (prepočet príjmov na amb.)

 

Reálna minimálna cena výkonu vs. zaplatená cena za výkon
Následne sa spolu so zástupcami odbornej spoločnosti podrobne prekontroloval nový zoznam výkonov a na základe času práce lekára a sestry, nákladov na ambulanciu a variabilných zložiek sa vypočítali minimálne ceny každého z výkonov. Rozdiely oproti súčasným platbám, na ktorých nedostatočnosť tohto roku poukázal aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, boli v niektorých prípadoch až trojnásobné. Dovoľte mi uviesť
aspoň niekoľko konkrétnych, často používaných, položiek:
▪ Cena výkonu s kódom „60“- komplexné pľúcne vyšetrenie lekárom - doba trvania výkonu 30 minút a viac- súčasná cena cca 14 € (cena sa môže líšiť v závislosti od poisťovne a zmluvy s poskytovateľom ZS), vyrátaná minimálna cena výkonu je 37,20 €.
▪ Cielené pľúcne vyšetrene - aktuálna cena 9,50 € (cena sa môže líšiť v závislosti od poisťovne a zmluvy s poskytovateľom ZS), vyrátaná minimálna cena je 23,30 €
▪ Kontrolné pľúcne vyšetrenie - aktuálna cena 7 € (cena sa môže líšiť v závislosti od poisťovne a zmluvy s poskytovateľom ZS), vyrátaná minimálna cena je 20,70 €.