Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

 

Bratislava (9.6.2016) – Zástupcovia ministerstva zdravotníctva, Slovenskej lekárskej komory, Zväzu ambulantných poskytovateľov, Asociácie súkromných lekárov Slovenska, ÚDZS a  samosprávnych krajov sa vo včerajších popoludňajších hodinách spoločne zišli za jedným rokovacím stolom na pôde MZ SR. Témou stretnutia bola zmena, prípadná úprava výkonu Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP). 

V úvode  stretnutia riaditeľ sekcie zdravia MZ SR MUDr. Mario Mikloši, PhD. informoval, že je pripravený Projekt „Nová LSPP“ a projektová karta čaká na schválenie. Súčasne navrhol členov projektového tímu, ktorí sa budú naďalej stretávať a pracovať na riešení  problematiky  LSPP. 
Za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v nej budú zástupcovia SLK, ZAP a ASL SR, po jednom zástupcovi budú mať zdravotné poisťovne VšZP, Union, ako i ÚDZS. 1 člen tímu bude za operačné strediská  a všetky VÚC budú zastupovať 4 zástupcovia. 
Následne sa všetci prítomní vyjadrili k rámcovo predstavenému projektu novej LSPP, ako aj k návrhom pevnej siete LSPP, ktoré boli za jednotlivé subjekty doručené na MZ SR na základe výzvy z predchádzajúceho rokovania zo dňa 25.4.2016.
Za  SLK sa rokovania zúčastnila MUDr. Zuzana Teremová, ktorá informovala o výsledkoch analýzy SLK týkajúcej sa súčasnej siete LSPP z dostupných zdrojov (webové stránky samosprávnych krajov, údaje získané zo všetkých zdravotných poisťovní a údaje z RLK). Na základe nej SLK navrhla sídla pevnej siete ambulantnej pohotovostnej služby (APS). Pri tomto návrhu bola, okrem iných parametrov,  zohľadnená aj rozloha a počty obyvateľov v jednotlivých oblastiach, geografická dostupnosť,  ale tiež počty lekárov všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorí sa v danom regióne môžu podieľať na výkone LSPP.  „O predloženom návrhu siete, ale i ďalších návrhoch organizačných zmien novej APS sme pripravení  rokovať. Predkladáme návrh siete s výkonom LSPP do 22-hej hodiny a sme voči svojim členom povinní urobiť všetko pre to, aby bolo splnených čo najviac požiadaviek na zmeny v LSPP schválených  v januári 2016 mimoriadnym Snemom SLK,“ povedala zástupkyňa SLK MUDr. Teremová. Doplnila ju MUDr. Šimovičová zo ZAP, ktorá zdôraznila, že LSPP je financovaná z verejných zdrojov a je preto nevyhnutné, aby táto služba bola efektívna. 

Na stretnutí bola načrtnutá aj problematika obhliadky zomrelých pacientov, nakoľko prevaha obhliadok po pracovnej dobe je vykonávaná službukonajúcimi  lekármi LSPP. SLK má pripravené návrhy aj na riešenie tejto problematiky , ktoré plánuje prerokovať  najprv na pôde ÚDZS a následne na pôde MZ SR, ako súčasť návrhu nevyhnutných zmien  LSPP.

Zástupcovia SLK veria, že rokovania budú konštruktívne a čoskoro povedú k dlho očakávaným legislatívnym zmenám v ambulantnej pohotovostnej službe, ktoré budú v prospech nielen službukonajúcich lekárov, ale v konečnom dôsledku v prospech všetkých občanov, pacientov