Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Register lekárov SLK

Register lekárov


 

Vychádzajúc zo zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a v súlade s § 62 ods. 2 zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Slovenská lekárska komora registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie lekára.

V prípade, že údaje zverejnené v registri potrebujete zmeniť, resp. doplniť, prosíme pošlite Vašu informáciu mailom na: registerslk@lekom.sk.

Dovoľujeme si vás upozorniť na zákonnú povinnosť nahlasovať všetky zmeny do Registra lekárov SLK, ihneď ako sa uskutočnili. Zmeny treba zásadne nahlásiť písomne - t. j. zaslať ich aj s príslušnými dokladmi poštou. Zmeny uveďte v tlačive Oznámenie o vykonaní zmeny v registri lekárov SLK a tlačivo pošlite aj s príslušnými dokladmi poštou na adresu: Slovenská lekárska komora, úsek registrácie, Račianska 42/A, 831 02 Bratislava.

 

Viac o licenciách lekárov

 

 

Vyhľadávanie vyžaduje zadanie všetkých 3 polí.