Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Spolupráca s komorami

Spolupráca s komorami


Zoznam zdravotníckych komôr

Stretnutie komôr na pôde SLK k vzájomnému uznávaniu kreditov


 

Zoznam zdravotníckych komôr

Zoznam stavovských organizácií v zdravotníctve zriadených zákonom (č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorkších predpisov):

Slovenská lekárska komora pere lekárov - www.lekom.sk

Slovenská komora zubných lekárov pre zubných lekárov -  www.skzl.sk

Slovenská lekárnická komora pre farmaceutov pre farmaceutov www.slek.sk

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pre sestry a pôrodné asistentky - www.sksapa.sk

Slovenská komora fyzioterapeutov pre fyzioterapeutov - www.komorafyzioterapeutov.sk

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov pre zdravotníckych záchranárov - www.skzz.sk

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov pre klinických fyzikov, laboratórnych diagnostikov, logopédov a liečebných pedagógov - www.skizp.sk

Slovenská komora psychológov pre psychológov - www.komorapsychologov.sk

Slovenská komora zubných technikov pre zubných technikov - www.skzt.sk

Slovenská komora ortopedických technikov pre ortopedických technikov www.skort.sk a

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov pre povolania verený zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, zdravotnícky asistent, zubný asistent a sanitár - www.skmtp.sk


Stalo sa už  niekoľkoročnou tradíciou, že zástupcovia všetkých stavovských organizácií v zdravotníctve sa priebežne - minimálne raz ročne – stretávajú na spoločných pracovných rokovaniach, aby si vzájomne vymenili informácie, týkajúce sa regulácie povolaní v zdravotníctve, prediskutovali spoločné problémy, týkajúce sa ich činnosti alebo výkonu zdravotníckych povolaní zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sú v nich registrovaní, a spoločne hľadali ich riešenia. Postupne tak vznikla neformálna platforma, ktorá v období posledného roka 2015 spontánne začala používať pracovný názov "Konzorcium zdravotníckych komôr" (ďalej len "Konzorcium").
 
Konzorcium má 11 členov, tvoria ho prezidenti (alebo nimi splnomocnené osoby podľa konkrétne prerokúvanej problematiky) zo Slovenskej lekárskej komory (SLK), Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL), Slovenskej lekárnickej komory SLeK), Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSAPA), Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov (SKIZP), Slovenskej komory psychológov, Slovenskej komory fyzioterapeutov (SKF), Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov (SKZZ), Slovenskej komory zubných technikov (SKZT), Slovenskej komory ortopedických technikov (SKOrT) a Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov (SKMPT). Slovenská lekárska komora poskytuje priestory a administratívno-technické zázemie pre spomínané pracovné rokovania. 

Začiatkom roka 2015 rezonovali ešte výsledky iniciatívy Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov z roku 2014, ktorou sa prezidenti stavovských organizácií v zdravotníctve snažili spoločne zabezpečiť dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy vykonávaného stavovskými organizáciami v zdravotníctve v súvislosti so zavádzaním e-Health na úroveň reálnych nákladov, potrebných na jeho vykonanie (pozn.: preneseným výkonom štátnej správy komorami v zdravotníctve je najmä vedenie registrov zdravotníckych pracovníkov, vedenie registrov licencií, vydávanie licencií a vydávanie hodnotení sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov). Stavovské organizácie v zdravotníctve v roku 2014 vykonali komplexnú analýzu svojich rozpočtov, vzájomne si vymenili potrebné informácie a vyčíslili Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky a Výboru NR SR pre zdravotníctvo potrebu dofinancovania preneseného výkonu štátnej správy na úrovni priemerne ročne 60 € na osobu – t. j. potrebu priemerne ročne 60 € na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, vykonávaného komorami pre každého, v tej-ktorej komore registrovaného zdravotníckeho pracovníka. 
 
Zákonom č. 77/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňal zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa im z tejto požiadavky uznal iba náklad 15 € ročne (zvýšenie tzv. aktualizačného poplatku na vedenie registra) na jedného registrovaného zdravotníckeho pracovníka, čo je nepostačujúce (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nesprístupnilo žiadnu analýzu, na základe ktorej k takémuto výsledku dospelo). Preto sa prezidenti komôr rozhodli aj v roku 2015 pokračovať v snahách o dofinancovanie komôr napríklad aj v podobe požadovania priameho príspevku od štátu, aby komory mohli ďalej plynule zabezpečovať výkon prenesených úloh štátu. 

Vynakladanie finančných prostriedkov členov na výkon prenesených funkcií od štátu voči všetkým registrovaným zdravotníckym pracovníkom zástupcovia zdravotníckych komôr považujú za nesprávne a spoločne opakovane v priebehu roka konštatovali, že jednotlivým komorám to spôsobuje, že potom nemajú dostatok financií na výkon vlastných samosprávnych činností, na ktorých uskutočňovanie vlastne pôvodne vznikli.

Od začiatku roka 2017 sú zdravotnícki pracovníci podľa zákona chránenými osobami. 14. júla 2015 Slovenská lekárska komora na základe predchádzajúcej žiadosti Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov podporila iniciatívu Slovenskej komory v jej snahe o zabezpečenie postavenia zdravotníckeho pracovníka ako chránenej osoby v Trestnom zákone. Následne Slovenská lekárska komora participovala na legislatívnom riešení problematiky ako aj na prieskume potrebnom k vecnému odôvodneniu návrhu zákona ohľadne charakteru a frekvencie násilia na zdravotníckych pracovníkoch v uplynulom období, na ktorom participovalo viacero stavovských organizácií v zdravotníctve. Podľa tohto prieskumu organizovaného Slovenskou komorou zdravotníckych záchranárov sa len v roku 2016 sa vo vzorke 586 respondentov až 60 %  zdravotníckych pracovníkov stretlo s verbálnou a fyzickou agresiou, 70 % čelilo nebezpečnému vyhrážaniu a 10 % sa stalo obeťami ublíženia na zdraví. Úprava Trestného zákona, na základe ktorej ten, kto napadne zdravotníckeho pracovníka dostane automaticky vyšší trest, sa stala súčasťou zákona č. 316/2016 Z. z. o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii. Zákon nadobudol účinnosť 1.1.2017.

Z histórie spolupráce (dokument poskytol MUDr. Eduard Kováč)

V Bratislave, 25. januára 2015

Aktualizované 11. januára 2017

Pripravila:
PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH, špecialistka SLK pre koncepčné záležitosti